Wyniki konkursu – mamy zwycięzców!

Page content

Winner

Pierwszy konkurs na blogu dobiegło końca. Bardzo cieszę z  uczestnictwa dużej liczby osób w konkursie.

W sumie w konkursie udział wzięło 12 osób, niestety nie wszyscy udzielili poprawnych odpowiedzi bądź nie byli dostatecznie szybcy.

Wyniki

  1. Miejsce pierwsze zajął: Kamil Fajertag z Wrocławia 8pkt
  2. Miejsce drugie zajął: Jarek Sokołowski z Gdańska4pkt
  3. Miejsce trzecie zajął: Paweł Urbanek z Rzeszowa 3pkt

Wszystkim laureatom serdecznie gratuluję wygranej. Nagrody wyślę do Was pocztą.

Odpowiedzi na pytania

Pytanie 1: Posia­dasz Win­dows Server 2008R2 Stan­dard Core. W jaki spo­sób z linii pole­ceń przy­pi­szesz sta­tyczny adres IP?

Odpowiedź: netsh interface ipv4 set address name="<ID>" source=static address=<StaticIP> mask=<SubnetMask> gateway=<DefaultGateway>

Źródło: http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee441257(WS.10).aspx 

Pytanie 2: Kiedy i gdzie odbyła się pierw­sza kon­fe­ren­cja VMworld?

Odpowiedź: San Diego, California USA 2004

Źródło: http://vsphere-land.com/vinfo/history-of-vmware

Pytanie 3: Pro­szę podać dwie obec­nie naj­czę­ściej sto­so­wane tech­niki wir­tu­ali­za­cji i podać przy­kłady opro­gra­mo­wa­nia dla każ­dego typu.

Odpowiedź: Parawirtualizacja (XEN) i pełna wirtualizacja(ESX, Hyper-V).

Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/Virtualization#Types_of_virtualization

Dzieki!

Dziękuję jeszcze raz wszystkim za udział w konkursie. Mam nadzieję, że nagrody się spodobają i niedługo wystartuje kolejny konkurs na blogu.